W zasadzie największe problemy z prawidłowym zbilansowaniem dawek leżę po stronie (niestety) hodowcy. Co jest tego przyczyną? Najczęściej jest to brak wiarygodnych danych z powodu nieprowadzenia wyników użytkowości mlecznej. W Polsce pod kontrolą użytkowości mlecznej pozostaje zaledwie 28% populacji, kiedy to w krajach o znacznie wyższej produkcji sięga on 85 ( Niemcy) czy nawet 90% (Holandia) populacji.
Szacunki Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  (Rynek Mleka – Wrzesień 2012, dane IERiGR-PIB) wskazują, że w 2012 roku przeciętna wydajność mleczna krów ras mlecznych z populacji masowej osiągnęła stan 5194 kg mleka, kiedy to krowy z populacji aktywnej osiągnęły wydajność  7396 kg mleka. Różnica  blisko 30% (ponad 2 tysiące)  w wydajności mlecznej obu populacji, wyraźnie wskazuje na  możliwy do osiągnięcia przez hodowcę zysk poprzez korzystanie z narzędzi, jakie daje ocena użytkowości mlecznej krów. Ponadto IERiGR podaje, że w 2012 roku średnio w UE-15 przeciętną wydajność mleczną zarejestrowano na poziomie 7125kg, czyli 271kg mleka mniej niż w polskich oborach ocenianych (Analiza i podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła w 2012 r. PFHBiPM, Warszawa 2013)
W krajowym systemie OWUB istnieją trzy sposoby prowadzenia kontroli. W systemie A-4 z udojami comiesięcznymi rano i wieczór. W systemie AT-4 z comiesięcznymi naprzemiennymi udojami raz rano, a raz wieczorem. W systemie A-8 z udojami rannym i wieczornym, ale co 2 miesiąc. Czym się różnią te systemy?  Dokładnością danych. Jak wynika z zestawienia PFHBiPM w 2012 roku w zależności od prowadzonego systemu oceny obory uzyskały wydajności: w A-4-8508 kg, w AT-4 – 7003 kg, w A-8 – 6600 kg.

Dodatkowym problemem z bilansowaniem dawek pokarmowych jest brak w ustawodawstwie polskim obowiązującego systemu określania wartości pokarmowej pasz. W przodujących krajach są one prawnie obowiązujące. Za naszą zachodnią granicą od 1997 roku jedynym obowiązującym systemem jest system DLG. We Francji od 1988 roku obowiązuje system INRA. W Holandii taki system to Synchro-Fos (lub SDVE/SOEB). W USA system NRC (rozwinięcie systemu ARC) został opracowany i wdrożony do stosowania przez Narodowy Instytut Badań. Dziwić się należy , gdyż nasz, Polski  system normowania pasz, oparty na jednostce owsianej (skrobiowej) jest najstarszym w Europie, opracowanym i wdrożonym w 1935 roku. Dziś na polskiej scenie paszowej funkcjonują wszystkie systemy i trudno się dziwić rolnikom, że mają problemy z przeliczeniami różnych pasz i stwarza to problemy nie tylko hodowcom ale także żywieniowcom nie posiadającym narzędzi do przeliczenia tych wartości.

Dodatkowym błędem popełnianym przez wielu hodowców jest niedocenianie wykonywania analiz wartości pokarmowych pasz. W poprzednim serwisie przedstawiono tabelkę z energetycznymi wartościami pasz, teraz podajemy ją ze średnimi wartościami zawartości białka. Już wstępna analiza pozwala zauważyć różnice w poszczególnych paszach, sięgające często i 25%. Znaczy to, że możemy w swoim normowaniu, używając średnich wartości, popełnić  błąd sięgający kilku do kilkunastu procent. Jaki skutek pociąga za sobą nie wykonanie wartości pokarmowych pasz objętościowych postaramy się pokrótce określić. ( zakładając, że analiza wartości pokarmowej pasz w laboratorium to koszt od 80 do 200 zł).
Przytoczona w poprzednim serwisie przykładowa dawka  obejmowała tylko wartości energetyczne. Teraz wraz z wartością białka i suchej masy spróbujemy porównać dwie dawki pokarmowe ułożone na minimalnych i maksymalnych wartościach dla białka, energii i suchej masy.